🕊️ [Medium] 모든 엔지니어가 필요한 15개의 시간 절약 사이트

1. Documantic

[https://www.documatic.com/]

Documa는 프로젝트 문서를 작성하는 과정을 줄여줍니다.

API 참조에서 사용자 가이드에 이르기까지 이 플랫폼은 코드를 쉽게 문서화할 수 있는 유연한 템플릿과 사용자 친화적인 편집 도구를 제공합니다.

프론트 및 백엔드 모두에게 적합합니다.

 

2. transform

[https://transform.tools/]

ransform은 디자이너와 개발자 모두에게 강력한 도구입니다.

사진 압축, SVG 최적화 및 색상 수정을 위한 도구를 제공해 효율성을 높입니다.

 

3. Convertio

[https://convertio.co/]

Convertio는 파일 형식을 처리하는 작업을 저장합니다.

이 프로그램은 300개 이상의 파일 유형을 지원하여 사진, 문서, 영화 등을 쉽게 변환할 수 있습니다.

 

4. Code Beautify

[https://codebeautify.org/]

지저분한 코드에 실증이 났나요?

HTML, CSS, 자바스크립트, JSON 등 이 플랫폼을 사용하면 코드를 깨끗하고 체계적으로 쉽게 유지할 수 있습니다. 

 

5. Zapier

[https://zapier.com/]

Zapier는 여러 애플리케이션 및 서비스에서 일상적인 작업을 자동화하여 워크플로우를 개선합니다.

좋아하는 도구를 연결하고 "Zaps"를 구성하여 데이터 동기화, 경고 등의 작업을 자동화하여 많은 작업 시간을 절약할 수 있습니다.

 

6. Ray

[https://ray.so/]

Ray는 디버깅을 더 쉽게 해줍니다.

간단한 UI 덕분에 디버깅을 효율적이게 만들어줍니다.

 

7. Z-Library

[https://z-lib.id/]

Z-Library는 방대한 컨텐츠 저장소에 접근할 수 있습니다.

이 웹사이트는 e-book에서 논문에 이르기까지 모든 분야에 걸쳐 다양한 컨텐츠를 제공하여 개발자에게 유용한 정보를 제공합니다.

 

8 . Roadmap.sh

[https://roadmap.sh/]

Roadmap.sh에서 학습 여정을 시작하세요.

이 리소스는 개발자가 프론트, 백엔드, 풀스택의 복잡한 세계를 관리할 수 있도록 학습 경로와 로드맵을 제공합니다.

 

9. opensourcealternative.to

[https://www.opensourcealternative.to/]

opensourcealternative.to는 대중적인 소프트웨어와 기술에 대한 오픈 소스 대안을 제공합니다.

이 사이트에서 품질 저하 없이 저렴한 옵션을 찾을 수 있습니다.

 

10. Flow CV

[https://flowcv.com/]

Flow CV를 이용하여 입사 지원 프로세스를 간소화할 수 있습니다.

간단한 편집기와 템플릿으로 우수한 이력서와 자기소개서를 쉽게 만들 수 있습니다.

 

11. ExplainShell

[https://explainshell.com/]

명령을 넣기만 하면 이 도구는 명령을 구성 요소로 분리하여 자세한 설명을 제공합니다.

 

12. SmallDevtools

[https://smalldev.tools/]

Small Devtools는 가볍과 효과적인 개발을 위해 사용하는 리소스입니다.

코드 편집에서 성능 분석에 이르기까지, 워크플로우를 최적화할 수 있도록 다양한 도구를 제공합니다.

 

13. DevHints

[https://devhints.io/]

DevHints를 이용하여 코딩 기술을 향상합니다.

이 웹사이트는 일부 프로그래밍 언어, 프레임워크 및 도구에 대한 치트 시트와 빠른 참조를 제공하여 효율적으로 프로그램을 만들 수 있도록 도와줍니다.

 

14. BundlePhobia

[https://bundlephobia.com/]

BundlePhobia를 사용하여 웹 앱을 최적화합니다.이 도구를 사용하면 종속성과 성능을 확인해 프로젝트를 얇게 유지할 수 있습니다.

 

15. Unminify

[https://unminify.com/]

Unminify는 최소화된 코드를 제거하여 더 빠른 디버깅 및 분석을 제공합니다.

자바스크립트, CSS 및 HTML을 사용하는 경우에도 이 도구를 사용하면 코드 스니펫을 더 쉽게 읽을 수 있습니다. 

 

번역: [https://ducktopia.tistory.com/126]

원문

Documatic

Documatic

Documatic

다음 내용이 궁금하다면?

또는

이미 회원이신가요?

2024년 6월 6일 오후 12:44

 • 

저장 331조회 11,788

댓글 1

  • SoiCauBac247.Com là web hàng đầu cung cấp dự đoán xổ số miền Bắc chính xác và miễn phí, với các công cụ thống kê tiên tiến. SoiCauBac247 phục vụ người chơi với thông tin cập nhật nhanh chóng, phân tích kỹ lưỡng từ các chuyên gia, giúp họ tìm ra cặp số may mắn. Đặc biệt, SoiCauBac247.Com còn là điểm tụ hội của cộng đồng lô thủ, nơi chia sẻ kinh nghiệm và chiến lược nuôi lô khung 3 ngày, tăng cơ hội chiến thắng cho người chơi. Website : https://soicaubac247.com/ SĐT : 0962.557.046 Địa chỉ : Lạc Trung, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội #soicau247, #nuoilokhung, #soicaurongbachkim, #soicau88, #soicau24h